group

Historia naszego związku:

15 grudnia 1989 r. w wyniku zachodzących w naszym kraju zmian ustrojowych, odbyło się zebranie założycielskie, na którym powołano Komitet założycielski nowego Związku. Przyjęto również nazwę organizacji: Związek Zawodowy Maszynistów PKP przy Lokomotywowni Pozaklasowej Wałbrzych Główny. 15 stycznia 1990 r. odbyły się wybory, w wyniku których Przewodniczącym Związku został Kol. Antoni Piekaj Związek, zarówno jak i cała kolej, przechodził transformację. W roku 1997 organizacja nasza wystąpiła z ogólnopolskiego Związku Zawodowego Maszynistów Polsce i współuczestniczyła w założeniu Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych. W tym samym roku, w dniu 10 września, została zmieniona nasza nazwa na: Związek Zawodowy Maszynistów Lokomotyw w Wałbrzychu. Od roku 2000 prowadzimy działalność gospodarczą 15 grudnia 2003 roku odbyła się Nadzwyczajna Konferencja Delegatów ZZM, w wyniku której nowym Przewodniczącym Związku został Kol. Zbigniew Antoniak. 25 Stycznia 2005 roku odbyła się statutowa Konferencja wyborcza, na której dokonano wyboru nowych władz Związku. Przewodniczącym Związku został Kol. Waldemar Latała. 26 marca 2008 roku została podjęta uchwała w sprawie ufundowania sztandaru naszego Związku. Zdecydowano o umieszczeniu na nim orła kolejowego na awersie i Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – Patronki kolejarzy na rewersie.22 Listopada 2008 roku nastąpiło poświecenie naszego sztandaru....Czytaj więcej

phone

Związek Zawodowy Maszynistów Lokomotyw w Wałbrzychu

ul.Dworcowa 13

58-300 Wałbrzych

Telefon: 74 637 44 84

tel. kom.: +48 600 221 745

Fax: 74 637 44 84

add_alert

  • 2016-12-12Dodano Dodatek I do WRJ z I poprawką w dziale Prawo i przepisy -> Instrukcje
  • 2016-12-12Dodano I-II poprawkę do WOS w dziale Prawo i przepisy -> Poprawki do WOS
  • 2016-12-12Dodano WOS z II poprawką w dziale Prawo i przepisy -> Poprawki do WOS
Odszedł nasz kolega Piotrek

Dnia 20.08.2016 odszedł nasz kolega Piotrek. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 31.08.2016 na cmentarzu przy ul.Poznańskiej o godzinie 14:00.

Więcej.
FZZMK nie podpisała porozumienia w PKP CARGO S.A.

We wtorek 22 czerwca 2016 odbyło się spotkanie stron ZUZP w PKP Cargo S.A. dotyczące realizacji wystąpienia Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2015 roku oraz zobowiązania wynikającego z zapisów paktu Gwarancji Pracowniczych dotyczącego corocznego wzrostu wynagrodzeń.
Związki zawodowe przystały na przesunięcie terminu decyzji dotyczącej ewentualnej zmiany wynagrodzeń do końca grudnia 2016 roku podpisując porozumienie w tej sprawie.
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych uznała treść porozumienia za niezgodne z interesami pracowników i nie podpisała tego dokumentu.
Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych poinformowali, że pracownicy PKP S.A. otrzymali podwyżkę 300 złotych od marca 2016, natomiast pracownicy PKP PLK otrzymali w tym roku podwyżkę 125 złotych. Starając się zrozumieć sytuację spółki przedstawioną na spotkaniu przez zarząd PKP CARGO S.A. zaproponowaliśmy zapis o wypłacie pracownikom PKPCARGO S.A. jednorazowej premii oraz dokonanie zapisu, że mające nastąpić we wrześniu spotkanie powinno zakończyć się ustaleniem zasad i wysokości podwyżki wynagrodzeń.
Żadna z tych propozycji nie znalazła ani akceptacji zarządu ani też wsparcia ze strony innych organizacji związkowych .
Poniżej treść porozumienia.
Czytaj porozumienie

Więcej.
Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej PKP Cargo. Spółka nie wypłaci dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PKP Cargo podjęło wczoraj kilka istotnych decyzji. Przede wszystkim spółka nie wypłaci dywidendy za zeszły rok. Powołano też na nową kadencję radę nadzorczą i wszczęto poszukiwania nowego członka zarządu w miejsce Dariusza Browarka, któremu upłynęła kadencja.
Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej PKP Cargo. Spółka nie wypłaci dywidendy Fot. Intercity przemo29, SM42.pl Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PKP Cargo podjęło wczoraj kilka istotnych decyzji. Przede wszystkim spółka nie wypłaci dywidendy za zeszły rok. Powołano też na nową kadencję radę nadzorczą i wszczęto poszukiwania nowego członka zarządu w miejsce Dariusza Browarka, któremu upłynęła kadencja. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, po zapoznaniu się w wnioskiem zarządu PKP Cargo, podjęło wczoraj (11 maja) uchwałę o pokryciu z zysków lat przyszłych straty netto poniesionej przez spółkę w roku 2015. ZWZ postanowiło nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2015 r.
O nie najlepszych wynikach spółki PKP Cargo za 2015 rok informowaliśmy w marcu. Zarząd poinformował, że jak wynika z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 spółka poniosła stratę netto w kwocie 114 125 438,44 zł (skonsolidowany wynik Grupy PKP Cargo za 2015 rok był na plusie - wyniósł 31 mln zł). W związku z tym zarząd wniósł do walnego zgromadzenia o niewypłacanie dywidendy za 2015 rok. Wczoraj walne zgromadzenie spółki przychyliło się do tego wniosku.
Czytaj więcej : http://www.rynek-kolejowy.pl

Więcej.
Kto sieje wiatr, ten zbiera burze...

Związki zawodowe działające w Śląskim Zakładzie Spółki skierowały do Prezesa PKP CARGO S.A. Macieja Libiszewskiego pismo wyrażające zaniepokojenie działaniami prowadzonymi przez Dyrektora Dolnośląskiego Zakładu Spółki ....

Czytaj więcej : http://www.federacja.info

Więcej.
NIK: spółki grupy PKP nieracjonalnie wydawały pieniądze

Najwyższa Izba Kontroli uważa, że spółki grupy PKP nieracjonalnie wydawały pieniądze na usługi firm zewnętrznych. Z ustaleń izby wynika, że w przypadku 10 umów, o wartości blisko 1,5 mln zł, powierzanie prac zewnętrznym firmom było niezasadne.
Celem kontroli NIK była ocena efektywności wydatkowania środków na usługi doradcze i eksperckie zlecane podmiotom zewnętrznym przez cztery spółki grupy PKP (PKP S.A., PKP Informatyka, PKP Energetyka i PKP Intercity). W latach 2012-2014 w spółkach objętych kontrolą zawarto 1029 umów na usługi doradcze i eksperckie, na które wydano ponad 171 mln zł. NIK zbadała 68 umów, za które zapłacono ok. 24 mln zł.Ustalenia kontroli wskazują, że w przypadku 10 umów, o wartości blisko 1,5 mln zł, powierzanie prac zewnętrznym firmom było niezasadne. Zawarcie żadnej z umów nie zostało poprzedzone analizą, mającą na celu ustalenie możliwości wykonania prac własnymi zasobami spółek lub w ramach innych obowiązujących umów o podobnym zakresie. Jak wskazuje NIK w swoim raporcie, regulacje wewnętrzne w spółkach nie obligowały do dokonywania przed zleceniem usług analizy rzeczywistych potrzeb i korzyści dla spółek, a także oszacowania wartości zamówienia. Również po wykonaniu usługi, spółki nie prowadziły analiz uzyskanych efektów w relacji do poniesionych kosztów. Na przykład - jak wskazuje w raporcie NIK - PKP Intercity zleciło zewnętrznemu wykonawcy opracowanie strategii spółki na lata 2013 - 2015. Zadanie to, zgodnie z regulaminem firmy, należało do Biura Strategii. Z kolei PKP S.A. zawarła z podmiotem zewnętrznym umowę na świadczenie usług doradztwa w zakresie Public Relations(PR). Wcześniej tego samego wykonawcę spółka wynajęła do przeszkolenia pracowników w zakresie komunikacji i PR oraz wsparcia przy rekrutacji specjalistów z tej dziedziny.
Czytaj więcej na : wnp.pl

Więcej.